به نظرم این اخبار تصادفات و اخطارها و اینا روی رانندگی ها تاثیر گذاشته مسیری که ما اومدم به جز ۲مورد رانندگی وحشیانه ندیدیم