چندتا نیزوی ترکمن داشتیم که میخواستن منو ببرن مراسم مختوم قلی جور نشد و نرفتم و حالا اونا نیستن و من میخوام