دیروز از بندر ترکمن کلاه ترکمنی خریدم حیف زمستون تموم شد