من از ماشین پیاده میشدم میرفتم دستشویی هم با خودم وسایلمو میبردم از بس میترسیدم از ماشین بزنن https://t.co/m2VgHbTeea