طرح۵ گیگ ایرانسل را زدم که تا ۱۳فروردین اعتباز داره دیدم چیزی مصرف نکردم جنگ ستارگان رو دانلود کزدم یک گیگ را یه ساعته دانلود کرد