تا سرمو میذارم رو بالشت درد دندون میزنه بالا انگار باید تا صبح بشینم