بندرترکمن که بودم کتاب علم جفر هم یافتم مخصوص جن گیری و این چیزهاست اگه گرفته بودم الان به جنّم میگفتم دندون دردمو خوب کنه