به برادر قرآن و نهج البلاغه با ترجمه آقای مجد دادن به صورت شعر ترجمه شده جالبه