چرا دامادها انقدر مزخرف شدن باز صد رحمت به داماد ما شاه داماده، داماد داییم که تعطیله محضه مزخرف کامل