مسئول پارکینگ برج میلاد نذاشت برم طبقاتی فرستادم خاکی،ماشین دخترها رو میفرستاد طبقاتی،موقع خروج گفت عیدی گفتم برو از دخترها بگیر یخ زد یهو