لاکن انقدر نگویید #زها_حدید ما خودمون "فرزاد دلیری مذگان" داریم