دخترخاله ام گوشی منو گرفت به عکس ببینه تندتند رد میکرد بره عکس بعدی !!گفتم چته فاطمه گفت شاید عکس دیگه هم باشه https://t.co/bvu5VvFn0s