لطفا متاهلین سبزه گره نزنن اداره بررسی گره سبزه و بخت گشایی شلوغ نشه مرسی اه
What is this? ‎- Myri∂m
@myriam: this is sabze gereh nazanid be hame berese :d ‎- سعید ©
نه سوالم برای اون موقع کامتت این ریج بود :د ‎- Myri∂m
پرسیدم که یعنی این کامنت این ریج چیه ‎- Myri∂m
@myriam آها فکر کنم مکان خودش اضافه کرده بودش بچه ها میگفتن زلزله میاد تو پیج واسه من تغییری نکرده بود ولی ‎- سعید ©