خوب اولین غایب فردای دفتر پیغام داد نمیاد تو راه مونده فروشنده مزخرفمون