چه دلگیر و دردناک ...پدر دوتا از بچه های تایم لاین فوت کردن ...
اوه.. کی؟ ‎· Florette
کی ؟ ‎· حُسین آفلاین
@hossien @flormaah بچه های قدیم فرفر ، رغد و پرحرف ‎· سعید ©