تو مسیر به سمت بندرترکمن که میرفتم داشتم از قایمشهر رد میشدم که به… https://t.co/lfffQjBKLh