جاجرهای تو خونه هنوز خوابیدید؟!
nope ‎- Myri∂m
@myriam: صبح به خیر پس :دی ‎- سعید ©