یارو واسه گلدوزی رو کاراش اومده بود سراغ من خودم بهش گلدور معرفی کردم حالا اینستاگرامش نوشته هندمید این فلورلنس ایتالی