ساعت ۱۱ بی حسی زد به دندونم هنوز بی حسه لب و چونه و دماغم