کل روزها و لحظه ها هفته هام شده سه قسمت یک مرور خاطراتی که باهم داشتیم دو برنامه ریزی و لحظه ‌شماری دیدنش سه کنارهم بودن و بودن و بودن