امروز گفتم تیپ رسمی بزنم در نتیجه کفش پوشیدم و رفتیم بازار هی راه رفتیم رفتیم رفتیم و الان سه جای پام زخمی شده