دیروز ناهار رفتیم حسین‌میخونه‌چی بازار،هر دفعه که میرم دیونه اش میشم از بس چرب و چیله