رفتم پنیر کوزه اب و کره گوسفندی و کره گاوی خریدم آوردم با شیره انگور و عسل و بربری داغ چه صبحونه ای خوردم