وضعیت بازار جوری شده که تولیدکننده های با سابقه مانتو از رو دست خانمهایی که مدت کوتاهیه وارد عرصه مد شدن تقلب میکنن،تولید سنتی مرد