چرا موقع سلفی گرفتن صورتشونو شبیه قورباغه میکنن؟
مده ‎- Myri∂m
@myriam: خیلی زشته همه یه جور ‎- سعید ©