چرا موقع سلفی گرفتن صورتشونو شبیه قورباغه میکنن؟
مده ‎· Myri∂m
@myriam: خیلی زشته همه یه جور ‎· سعید ©