با شریکم که شروع کزدیم قرار شد به پولها کاری نداشته باشیم حالا افتاده تو مشکل هی میگه پول منم اعصاب ندارم بهم میریزم کاسبی رو