خیلی سخت شده بیدار شدن
حس مزخرف دل کندن از رخت خواب :))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™