پول شده سواره بر هواپیما و مردم همه پابرهنه و پیاده