سه چهارم بربری خوردم با همون مخلفاتی که دیروز واسه صبحونه گرفتم