در این دیوار سنگی یک پنجره اسیر بود و در قاب پنجره یک زوج مشغول ژست عکس که در قاب عکس من… https://t.co/n2PNivQQyU