اتفاقی به پیج شاعر عزیز سهیل محمودی در اینستاگرام برخوردم سریعا فالو کردم و یکی از اشعار خودشو فرستادم ، بعد از چند دقیقه فالوبک کرد