دعا نکردید عصب کشی کردم :(
اوه اوه... :/ ‎- بــــــــــاران!
ای وای :( من دارم مقابله میکنم ‎- آیــــه!
@aye: منم همین طور آیه ‎- بــــــــــاران!
تلاشهای من فایده ای نداشت ‎- سعید ©