دعا نکردید عصب کشی کردم :(
اوه اوه... :/ ‎· بــــــــــاران!
ای وای :( من دارم مقابله میکنم ‎· آیــــه!
@aye: منم همین طور آیه ‎· بــــــــــاران!
تلاشهای من فایده ای نداشت ‎· سعید ©