فکر نمیکردم روزی راجع به موتور توییت کنم ولی بعد یه عمر وسپا سواری سوار این شدم پرواز میکرد لامصب ۱۱.۵میلیون پولشه https://t.co/qzs7ndtBsH