از فردا من میشم آرنولد شوارتزینگر
@azadehgh65: لوازم بدنسازی خریدم ‎· سعید ©