شوق ورزش دارم،به خاطر مشغله خیلی وقت بود ورزشو فراموش کرده بودم حالا دیگه وسایلو میذارم حیاط و یاعلی