چیه رگباری یکیو ریتوییت میکنید پس چرا هیچی چرت و پرت های منو ریتوییت نمیکنه
من چندتا ازتوییت هاتون فکر کنم ریتوییت کردم :دی ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65: چندتاشونو؟حداقل دویست سیصدتا بشه شناخته بشم :دی دست شما درد نکنه ‎· سعید ©