من شدیدا به بوی سیگار حساسم و نفسمو بند بیاره از این رو تقریبا کلیه دوستام چون سیگاری بودن را کنار گذاشتم