هرگز کسى این گونه فجیع به کشتن خود برنخاست که من به زندگی نشستم. #شاملو