یه ورزش سنگین تو دفتر رفتم،بعدش یه بلیط استخر از تخفیفان گرفتم، نم نم بازون بود با موتور رفتم استخره اومدم بیرون سیل میومد