به جای #بین_خطوط اول روی استفاده نکردن از موبایل موقع رانندگی کار کنید یارو با موبایل توییت میکنه بین خطوط برانیم