معمولا محدود به تفاوت سال نیست،آپشن های اضافه تر و طراحی های جدیدتری تو مدلهای جدید اتفاق می افته https://t.co/zYcjTAw52M