معتادها رو از شوش و هرندی جمع کردن تو همت تقاطع مدرس پخش کردن رسما نبش ورودی مدرس به همت ماشینها وایمیسن جنس میخرن حتی
فیلم و عکس بگیر. اینها که به قول خودشون اون جماعت رو بردند کمپ! فیلم هم گرفته بودند ‎· دامون
@damoon: اکثر وقتها دارم رانندگی میکنم و تاریکه نمیشه فیلم بگیرم ‎· سعید ©
@azadehgh65: بله از مدرس که وارد همت شرق بشید هجومشون را میبیند لای درختها کنار گاردریل و ابتدای پیچ دوربرگردون هم ماشینهای فزوشنده ها پارکه ‎· سعید ©