رسیدم دفتر بدون گرم کردن شروع کردیم وزنه زدن محض سرگرمی امروز روز تمرینم نبود ولی حال میده