#کمپین دوستها با نزدیک شدن تابستون کمپین خشک کردن با دستمال کاغذی به جای آب را پیشنهاد میکنم! به جای کمپین عدم استفاده از آب شرب در برج سازی