دیشب زنگ زدم عزیز،خیلی غصه دار بود آرتروز علاوه برپاها دستهاشم درگیر کرده تماماپداذه درد میکشه برم بهش سر بزنم