اومدم عزیزمو مجبور کردم پاشه با واکر راه بره گفتم دردتم رفت ادامه بده نشست بعد چند دور داره دعام میکنه میگه نفسم تازه شد