این پیاده روی که رفتم استخونهامو حال آورد بدنی که به ورزش عادت کنه عین معتادا میشه ورزش نکنی درد میگیره