از سلمونی اومدم و دوش گرفتم ساعت۱۱ و نیم اینطورا خوابیدم تا ۲ حسابی چسبید مثل بچگی ها بود که بعد حموم مثل جوجه خوابمون می‌برد