ایلام که پارسال هم طوفان شد و سیل اومد باید تو مسیر سیلاب چند صد چاه میزدن که پربشه