یه دندون دیگه هم به عصب کشی رسید
مثه من بدبخت شدي توام كه:/ ‎· shompi
این دندونا ورشکستمون میکنه ‎· hadi
@shompi: @hadinik اصلا خل شدم هر چی پارسال کار کردم باید امسال خرج اینا کنم از ناراحتی معده درد گزفتم ‎· سعید ©